Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Archive for the ‘Helse- og omsorgsdepartementet’ Category

Det går jamt høglytt strid om sjukehuskø og mangel på ressursar. Og så kjem Helse- og omsorgsdepartementet og føreslår at offentleg helseteneste skal ta seg av rituell omskjering av gutar «fordi det vert gjort uansett», som statssekrekretær Tord Dale sa i Dagsnytt 18 i ettermiddag. Særleg det siste er ein måte å argumentera på som nokre fort kan gripa til når det gjeld jenter òg. Vel, det er eit anna ordskifte, men må nemnast når argumentasjonsmåten er så enkel. Om slik argumentasjon skal vera gjengs, skal dei få det travelt med å oppretta ein del andre tilbod òg.

Etter mi meining er dette heller ikkje eit område å prioritera når andre tilbod står i fare for å bli borte. Ein del ting må ein til privat klinikk for å få «pynta på». Dette er eit slikt område. Så får helse- og barnevernsstyresmaktene heller sjå til at ein finn andre måtar å bli kvitt den farlege praksisen vi òg veit eksisterer.

Denne saka tykkjer eg Nasjonalt råd for prioritering og kvalitet i helsevesenet sjå på.

Ei anna sak er den generelle motstanden eg har mot slike rituelle inngrep, anten det gjeld gutar eller jenter. Det er eit ordskifte for seg, men sjølvsagt ein del av heile biletet. Det er heilt utruleg korleis ein del synest det er greitt å forsvara just denne religiøst funderte praksisen (fordi han er fire tusen år gamal…), medan andre tradisjonar vil dei går føre for å bli kvitt. Skal kvinner teia i forsamlinga? Noko anna folk vil ta vare på frå den tida?

Det er trist korleis motstandarar av barneomskjering vert stempla som motstandarar mot religiøse grupper. Det betyr at når ein vil setja det frie valet til born, mot unødige, irreversible inngrep i friskt vev, skal vaksne sine religiøse val stå over. Vel, eg let valet liggja hjå barnet. Stemplinga forsvinn vonleg om nokre generasjonar.

Kva tykkjer du?

Andre lenkjer:

Andre i ordskiftet:

Read Full Post »

[Oppdatert 3. juli 2010]

Dei siste dagane har diverre dette temaet blitt endå meir aktuelt. Etter at born har omkome under bading, er det på nytt retta merksemd mot manglande symjedugleik og -opplæring her i landet. Endeleg har dei store mediene lyfta dette opp på leiarplass òg.

Som eg nemner nedanfor, er eg oppteken av å førebyggja skade, sjølv om det meste handlar om andre sider. Nok ein gong får diverre vi som er engasjerte for symjeopplæring rett i kor ille det er med mangefull symkjedugleik. Mange har ansvar, først og fremst skulen og foreldra eller andre føresette. Etter det mest aktuelle tilfellet er det set søkjeljos på konsekvensane av at familiar frå minoritetskulturar hindrar born i å ha symjeopplæring. Dei er dei mest utsette. Dette må vi få slutt på.

No er det på tide at det vert slutt på brota på opplæringslova. Det betyr òg at ein ikkje må skyva ansvaret att og fram mellom dei styresmaktene som vedtek krava i opplæringslovar og -planar og kommunane, som er skuleeigarar. Opplæringsmåla skal oppfyllast, gjerne utvidast. Nok er nok.

——

Eg er svært oppteken av å førebyggja slik at vi unngår skade, plager og store kostnader på reparasjon.  Difor salar eg no opp att ein av kjepphestane mine. Denne er diverre like aktuell som då eg trekte han fram i valkampen i haust:

Bassengsaka er eit godt døme på at det kommunepolitikarar har ansvar for, må rikspolitikarar anten gå inn med øyremerkte tilskot til, eller slutta å gje løfte om. Dei burde ha mange grunnar til å få dette til, om så med opplæringslova i hand:

Eg meiner det er eit brot på opplæringslova når ungar ikkje får det læreplanen pålegg av opplæring i symjing. Det som står der er for lite som det er. Sjølv var eg av dei heldige som fekk ein time symjing i veka frå 2.-klasse.

Gløymer førebyggings- og folkehelseperspektivet
Som oftast er det kravet om opplæring i skulen det vert peika på når ein snakkar om stengde basseng. Men dette handlar òg om å tilby folk høve til mosjonsaktivitet på alle nivå. Dei aller fleste har glede av aktivitet i vatn, òg dei som knapt kan røra på seg. Symjetrening er god førebygging til dømes mot stive skuldrar som følgje av pc-arbeid o.l. For mange er eit godt bassengtilbod viktig del av rehabilitering òg. Kva med eldreomsorgen, som jo er favorittemaet til mange politikarar i kvar valkamp? Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet burde gå saman om å få på plass eit godt bassengtilbod over heile landet. På sikt trur eg det løner seg òg – på andre budsjett… Nokon som hugsar sjukelønsordskiftet frå i vinter?

Hallen eg brukar ligg i eit tett befolka område og i tilknyting til eit skuleanlegg. Dette er eit godt basseng, men Oslo kommune stengjer det altså over tre månader i året (i fjor frå 16. mai til 24. august). Ein firedel av året! Det er eit altfor dårleg tilbod både til born og vaksne.

(Og for dei som lurer: Nei, det er ikkje eit godt alternativ å gå ned på stranda ved Oslofjorden for å trena tre månader i året, slik nokre trur.)

Read Full Post »